Dzięki naszym kartom stwarzamy system ulg i preferencji dla rodzin wielodzietnych. Adresatami programu są rodziny z trojgiem i więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje. Programem objęte są również osoby samotnie wychowujących troje i więcej dzieci. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z programu jest posiadanie Ogólnopolskiej Karty Wielkiej Rodziny, Śremskiej Karty Rodzina 3+ lub Komornickiej Karty Rodzina 5+, którą otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej spełniający kryteria. W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna, niezależnie od osiąganego dochodu.

W przypadku Kart Śremskiej Rodzina 3+ i Komornickiej Rodzina 5+ okazującemu przysługuje zniżka w wysokości 4%.

W przypadku Śremskiej karty przysługuje rodzinom wielodzietnym z minimum trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia.

Komornicka Rodzina 5+ skierowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Komorniki z minimum trojgiem dzieci (w wieku do 18 lat lub do 24 lat, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub do 26 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

*Upust obejmuje zakupy z wyłączeniem artykułów takich jak prasa, papierosy, alkohol, doładowania do telefonu czy opłaty za rachunki.